VOP

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Expresná tlačiareň – Ing. Pavol Tkáč, Volgogradská 387, 080 01 Prešov, IČO 31281508, DIČ SK10207425803, (ďalej len „Dodávateľ“)

Zákazník/kupujúci je v týchto VOP ďalej označovaný ako „Odberateľ“.

PLATNOSŤ PODMIENOK

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v jednotlivých obchodných prípadoch predaja tovaru, poskytovania služieb alebo vykonávania diela (ďalej vo VOP je predaj tovaru, poskytovanie služieb alebo vykonávanie diela súhrnne označované ako „Tovar“), ak nie sú v písomnej zmluve medzi zmluvnými stranami výslovne upravené inak. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy alebo objednávky, ku ktorej boli pripojené. Na účely týchto VOP sa zmluvou rozumie písomná objednávka objednávateľa potvrdená dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený potvrdiť objednávku písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky. Tieto VOP nahrádzajú všetky ostatné ústne a písomné vyhlásenia a dohody strán týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov, s výnimkou samotnej zmluvy. Tieto VOP sa zobrazujú na webových stránkach www.point4me.cz, čím sa umožňuje ich archivácia a reprodukcia objednávateľom. Zákazník bude s týmito VOP oboznámený v dostatočnom predstihu pred samotným dodaním tovaru a bude mať možnosť sa s nimi podrobne oboznámiť.

KOMUNIKÁCIA S OBJEDNÁVATEĽOM

Pri elektronickom zadávaní objednávky je objednávateľ povinný uviesť adresu pre elektronickú poštu (e-mailová adresa), ktorá musí byť technicky funkčná od momentu odoslania objednávky až do dokončenia zákazky. Odberateľ je najmä povinný zabezpečiť pri správne nastavenom spam-filtri príjem e-mailov spoločnosti Expresná tlačiareň. Táto e-mailová adresa je platná aj pre ďalšie zákazky do odvolania alebo so žiadosťou o zmenu.

Spoločnosť Expresná tlačiareň. je oprávnená, nie však povinná, zasielať všetky správy – vrátane správ, ktoré sú zo zmluvného vzťahu a na riadne splnenie zmluvy povinné – iným spôsobom ako elektronickou poštou. Objednávateľ sa nemôže ani v prípade chýbajúcich informácií odvolať na nevedomosť, ak Expresná tlačiareň mu správu zaslal na e-mailovú adresu podľa vyššie uvedeného odseku.

Správy odoslané e-mailom od Expresná tlačiareň na e-mailovú adresu podľa vyššie uvedeného odstavca sa považujú za doručené objednávateľovi po ich odoslaní. Za chyby prenosu Expresná tlačiareň zodpovedá len v prípade chýb zo svojej strany. Expresná tlačiareň nie je povinný upozorniť objednávateľa na chýbajúcu, neplatnú alebo nefunkčnú e-mailovú adresu v zmysle podľa vyššie uvedeného odstavca.

DORUČOVANIE

Písomné podanie preukázateľne odoslané jednou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej strany uvedeného v Zmluve či v príslušnom verejnom registri, sa považuje za doručené 5. deň po jeho odoslaní, a to aj v prípade, ak druhá zmluvná strana toto podanie z akéhokoľvek dôvodu neprevezme.

PONUKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Odoslaním objednávky predkladá objednávateľ spoločnosti Expresná tlačiareň ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy. V okamihu, keď zákazník dostane od spoločnosti Expresná tlačiareň potvrdenie svojej objednávky e-mailom, je kúpna zmluva právne záväzná. Zmluva vznikne za podmienok uvedených v tomto dokumente aj vtedy, ak objednávateľ v objednávke uvedie dodaciu adresu, ktorá sa odlišuje od jeho adresy. Ak objednávateľ koná len ako zástupca tretej osoby, zmluva s takouto treťou osobou je uzavretá len vtedy, ak spoločnosť Expresná tlačiareň obdrží príslušnú plnú moc a výslovne potvrdí uzavretie zmluvy s treťou osobou.

Spoločnosť Expresná tlačiareň si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky a kedykoľvek odstúpiť od už uzatvorených zmlúv po doručení tlačových údajov, ktorých predmetom sú tlačové údaje propagujúce pornografiu, fašizmus alebo porušujúce právny poriadok Slovenskej republiky.

Spoločnosť Expresná tlačiareň je povinná dodať tovar objednávateľovi a previesť na neho vlastnícke právo oproti úhrade kúpnej ceny v súlade s dohodnutými podmienkami. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s dohodnutými podmienkami uhradiť kúpnu cenu za tovar a prevziať tovar od spoločnosti Expresná tlačiareň.

KÚPNA CENA A FAKTURÁCIA

Kúpna cena zahŕňa balné, DPH a, ak je to výslovne uvedené, aj poštovné, pokiaľ z e-mailu potvrdzujúceho objednaný tovar nevyplýva iná kúpna cena. Kúpna cena platí pod podmienkou, že sa po uzatvorení zmluvy nezmenia údaje, ktoré boli obsahom objednávky objednávateľa. Náklady vzniknuté v súvislosti s dodatočnými zmenami požadovanými objednávateľom budú vyúčtované osobitne. Náklady na prepravu zahŕňajú jednorazové zaslanie na dodaciu adresu zadanú objednávateľom.

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí objednávateľ zaplatiť. Objednávateľ má možnosť oboznámiť sa s cenou ešte pred zadaním objednávky.

Spoločnosť Expresná tlačiareň zasiela faktúry poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ objednávkou vyslovuje súhlas s týmto spôsobom zasielania faktúr. Faktúra nie je podmienkou splatnosti pohľadávky.

DODACIA LEHOTA A LEHOTA PRE PLNENIE, PREPRAVA

Žiadny z uvedených termínov dodania nie je fixný termín. Fixný termín musí byť spoločnosťou Expresná tlačiareň ako taký výslovne označený a s objednávateľom dohodnutý.

Dodacia lehota začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky, v ktorom sú do 12.00 hod. spoločnosti Expresná tlačiareň. doručené všetky údaje, tlačové údaje, príp. predlohy potrebné na výrobu tovaru. Dodacia lehota sa uvádza v pracovných dňoch. Pracovnými dňami sa rozumejú pondelok až piatok, okrem štátnych sviatkov.

Dodacia lehota je dodržaná, ak je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu do miesta dodania určeného zákazníkom pred uplynutím dodacej lehoty. Predpokladom dodržania dodacej lehoty je včasné a riadne splnenie povinností objednávateľa.

Ak spoločnosť Expresná tlačiareň. nedodrží dohodnutý termín dodania, je objednávateľ povinný najprv písomne určiť primeranú dodatočnú lehotu na plnenie. Po márnom uplynutí dodatočnej lehoty môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. Ako primeraná lehota sa dohodla lehota v trvaní 6 pracovných dní.

Spoločnosť Expresná tlačiareň nezodpovedá za omeškanie dodávky a plnenia spôsobené vyššou mocou a v dôsledku udalostí, ktoré spoločnosti Expresná tlačiareň podstatne sťažia alebo znemožnia dodanie tovaru (najmä štrajk, výluka a iné nepredvídateľné prekážky), ktoré vznikli nezávisle od vôle Expresná tlačiareň, ak tieto prekážky majú preukázateľne podstatný vplyv na výrobu alebo expedovanie tovaru, a to ani v prípade fixných termínov dodania. V prípade, že nejde o fixné termíny, je spoločnosť Expresná tlačiareň oprávnená predĺžiť dobu dodávky, resp. plnenia o dobu trvania prekážky s pripočítaním vyššie uvedenej primeranej dodatočnej lehoty alebo od zmluvy čiastočne alebo úplne odstúpiť z dôvodu nesplnenia časti záväzku. Ak sa plnenie alebo jeho časť stane za vyššie uvedených okolností nemožným, zaniká spoločnosti Expresná tlačiareň. povinnosť plniť. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať zákazníka o takýchto prekážkach.

PRECHOD NEBEZPEČENSTVA

Ak je objednávateľ podnikateľom v zmysle § 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom a účinnom znení, potom nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia tovaru prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi. To platí bez ohľadu na to, kto hradí náklady na dopravu. Ak je tovar pripravený na prepravu a ak dôjde k oneskoreniu odovzdania tovaru prvému dopravcovi z dôvodov, ktoré neboli spôsobené Expresná tlačiareň, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa (okamihom doručenia avíza, že tovar je pripravený na prepravu). Ak je objednávateľ spotrebiteľom, tak na neho prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia stavu tovaru až v okamihu dodania tovaru objednávateľovi. Ak je objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia stavu tovaru prechádza na objednávateľa v okamihu omeškania.

TLAČOVÉ ÚDAJE, POVINNOSŤ KONTROLY

Expresná tlačiareň vybavuje všetky tlačové objednávky výhradne na základe tlačových údajov, ktoré poskytne objednávateľ. Tieto údaje musia byť odovzdané výhradne vo formátoch uvedených v objednávke. Ak objednávateľ použije na výrobu tovaru iný formát, ktorý nie je uvedený v ponuke spoločnosti Expresná tlačiareň, nie je možné zaručiť, že tlač bude bezchybná.

Objednávateľ je povinný tlačové údaje pred odovzdaním Expresná tlačiareň dôkladne skontrolovať, či sú vhodné na realizáciu požadovanej zákazky. Expresná tlačiareň tlačové údaje nekontroluje. Nebezpečenstvo prípadných chýb polygrafických výrobkov v dôsledku chybných tlačových údajov znáša výhradne objednávateľ.

Na výslovnú žiadosť objednávateľa sa spracujú aj iné formáty, ako sú uvedené v objednávke, ak je to technicky možné. Upozorňujeme, že prevodom údajov do iných formátov, než tých, ktoré sú uvedené v objednávke, môže dôjsť k vzniku chýb. Chyby vzniknuté prevodom údajov nejdú na ťarchu spoločnosti Expresná tlačiareň Riziko prenosu údajov znáša objednávateľ.

Ak nie sú tlačové údaje prenášané v režime CMYK, spoločnosť Expresná tlačiareň ich môže konvertovať. Pri prevode údajov formátu RGB alebo ICC farebných profilov prirodzene dôjde k farebným odchýlkam oproti originálu. Zodpovednosť za takéto farebné odchýlky nesie výhradne objednávateľ. Odovzdaním tlačových údajov v inom režime ako CMYK objednávateľ výslovne vyhlasuje, že nesie riziko prevodu údajov.

Pri tlačovinách, ktorých základom sú farby RGB s veľmi nízkym rozlíšením (nízkym počtom obrazových prvkov) alebo pri tlačovinách s použitím druhov písma (fontov), ktoré nie sú pevnou súčasťou dokumentu, môžu vzniknúť farebné odchýlky v tlači. Bezchybná tlač týmto nie je zaručená. Na tlačovinách sa môžu vyskytnúť drobné farebné odchýlky. To platí aj pre farebné odchýlky od predchádzajúcej zákazky vytlačenej spoločnosťou Expresná tlačiareň v minulosti.

TLAČOVÉ ÚDAJE, KONTROLA, KOREKTÚRA

Expresná tlačiareň ponúka možnosť náhľadu tlačových údajov ako špeciálnu službu pre objednávateľa, ktorý si sám vykoná náhľad tlačových údajov.

REKLAMÁCIE

Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach v súvislosti so spôsobom reklamácie uvedené nič iné, reklamáciu možno podať telefonicky alebo písomne (e-mailom, faxom, listom) v sídle dodávateľa na adrese:

Expresná tlačiareň                                                                                               
Ul. 17, novembra 102
080 080 01 Prešov    

E-mail: inetcentrum@gmail.com

Nie je možné uplatniť reklamáciu, ktorá spočíva len v tom, že objednávateľ nezohľadnil pokyny týkajúce sa predpokladov pre tlačové údaje. Platí to najmä pre tlačoviny, ktorých základom sú farby RGB, pri ktorých je príliš nízke rozlíšenie alebo používajú druhy písma (fonty), ktoré nie sú pevnou súčasťou dokumentu. Drobné farebné odchýlky sa nepovažujú za chybu. To platí aj pre farebné odchýlky od predchádzajúcej zákazky vytlačenej spoločnosťou Expresná tlačiareň v minulosti.

 

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU

ZÁRUKA

Ak je zákazník spotrebiteľom, záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru objednávateľovi a trvá 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním. Ak je objednávateľ spotrebiteľom a ak tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby spoločnosť Expresná tlačiareň bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedla tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky objednávateľa buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. To neplatí, ak objednávateľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak je chyba vzniknutá po prevzatí a uplatnená objednávateľom odstrániteľná, má objednávateľ právo požadovať od spoločnosti Expresná tlačiareň jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a spoločnosť Expresná tlačiareň je povinná chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, môže objednávateľ namiesto odstránenia chyby požadovať od spoločnosti Expresná tlačiareň. výmenu tovaru alebo, ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je možná ani jedna z týchto dvoch možností, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá zákazníkovi bráni v riadnom používaní tovaru, objednávateľ má právo požadovať výmenu tovaru alebo je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva prislúchajú objednávateľovi, ak sú chyby síce odstrániteľné, avšak objednávateľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu opätovného výskytu chyby po oprave alebo z dôvodu veľkého počtu chýb. Ak neodstrániteľná chyba nebráni riadnemu používaniu tovaru, objednávateľ môže požiadať o výmenu tovaru. Ak spotrebiteľ v takomto prípade nepožiada o výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Ak je objednávateľ podnikateľom, je povinný skontrolovať tovar neodkladne po jeho doručení alebo prevzatí a neodkladne, najneskôr však do 1. týždňa od doručenia, resp. prevzatia, písomne (listom, faxom alebo e-mailom) oznámiť spoločnosti Expresná tlačiareň zistené zjavné alebo skryté chyby. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce včasné odoslanie oznámenia. Za chybu sa považuje aj to, Expresná tlačiareň dodá iné množstvo tovaru alebo iný tovar, ako bol objednaný. Ak je časť dodaného tovaru chybná, objednávateľ nie je oprávnený reklamovať celý tovar. Ak má dodaný tovar alebo jeho časť chyby, je spoločnosť Expresná tlačiareň povinná – podľa svojej voľby – pri vylúčení ďalších nárokov objednávateľa vyplývajúcich z jeho zodpovednosti za chyby v primeranej lehote dodať objednávateľovi chýbajúci tovar alebo náhradu za chybný tovar alebo chybný tovar v rámci tejto lehoty opraviť. Lehota je primeraná, ak nie je dlhšia ako 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie spoločnosti Expresná tlačiareň .Primeraná lehota je dodržaná, ak boli náhradná dodávka alebo opravený tovar v tejto lehote odovzdané prvému dopravcovi na prepravu. Ak spoločnosť Expresná tlačiareň. nechá uplynúť primeranú lehotu na zjednanie nápravy bez poskytnutia náhradného tovaru alebo opravy chybného tovaru, alebo ak sa oprava tovaru nepodarí, môže zákazník požadovať opätovnú opravu tovaru alebo pri vylúčení ostatných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za chyby odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť spoločnosti Expresná tlačiareň., aké nároky zo zodpovednosti za chyby uplatňuje. Spoločnosť Expresná tlačiareň. zodpovedá za dodávky náhradného tovaru a opravy v rovnakom rozsahu ako za pôvodný tovar.

VLASTNÍCTVO, ARCHIVÁCIA, AUTORSKÉ PRÁVO

Polygrafické formy (nosiče), ktoré spoločnosť Expresná tlačiareň vyrobí a použije na výrobu, zostávajú jej vlastníctvom.

Digitálne dáta a iné predmety určené na opakované použitie, ako aj polotovary a hotové výrobky sa po termíne dodania nebudú v spoločnosti Expresná tlačiareň uchovávať ani nebudú zasielané objednávateľovi.

Výrobky spoločnosti Expresná tlačiareň sú vyrábané výhradne podľa obsahového zadania objednávateľa uvedeného v predložených tlačových údajoch. Spoločnosť Expresná tlačiareň. nemá žiadny vplyv na obsah polygrafických výrobkov.

Objednávateľ vyhlasuje, že vlastní všetky práva na používanie, prenos a zverejňovanie prenášaných údajov, najmä pokiaľ ide o textový a obrazový materiál. Objednávateľ ručí sám za to, že neporuší žiadne práva tretích osôb a že obsah jeho tlačovín nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spoločnosť Expresná tlačiareň nezodpovedá za obsah tlačovín. Zodpovednosť za prípadné porušenie práv tretích strán, najmä nároky vyplývajúce z autorských práv, nesie výhradne objednávateľ.

Objednávateľ dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje dodávateľovi a súhlasí s ich spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním a evidenciou na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy s dodávateľom a riadneho trvania právneho vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za podmienok uvedených nižšie.

Dodávateľ neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prepravcov tovaru, a to len na riadne doručenie tovaru a svojim obchodným partnerom, a to len na účely prípadného obstarania tovaru požadovaného objednávateľom. Osobné údaje sa poskytujú len v minimálnom rozsahu nutnom na riadne plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom.

Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na objednávateľa až v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je spoločnosť Expresná tlačiareň oprávnená požadovať vydanie tovaru. Ak sa so spoločnosťou Expresná tlačiareň nedohodne inak, objednávateľ je povinný vydať tovar spoločnosti Expresná tlačiareň. Vydanie veci objednávateľom spoločnosti Expresná tlačiareň nie je odstúpením od zmluvy; odstúpením od zmluvy je iba vtedy, ak by to spoločnosť Expresná tlačiareň výslovne vyhlásila.

Expresná tlačiareň je vždy oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ dlhšie ako 5 pracovných dní mešká s úhradou kúpnej ceny.

SPLATNOSŤ PLATIEB, ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVKY

Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane DPH (konečná cena brutto) neodkladne v ten istý deň bankovým prevodom, kedy bola zmluva uzatvorená (doručené potvrdenie objednávky). Ak si zákazník zvolí platbu kreditnou kartou, je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane DPH okamžite v ten istý deň prostredníctvom bankovej brány. Ak si objednávateľ zvolí platbu na dobierku, uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. Súčasťou dodávky tovaru je platný daňový doklad.

Pre zmluvných obchodných partnerov je možné dodanie tovaru na faktúru. Splatnosti faktúry a ďalšie podmienky budú dohodnuté individuálne.

Náklady platobného styku znáša objednávateľ. Pokiaľ sa objednávateľ a dodávateľ výslovne nedohodnú inak, objednávateľ nie je oprávnený započítať žiadnu svoju pohľadávku voči dodávateľovi oproti pohľadávke dodávateľa voči objednávateľovi.

POUŽITEĽNÉ PRÁVO, SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ, ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

Tieto Obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou Expresná tlačiareň a objednávateľom sa riadia právom Slovenskej republiky.

Pokiaľ zmluva a tieto Obchodné podmienky medzi podnikateľom a spoločnosťou Expresná tlačiareň. neustanovujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami príslušného Obchodného zákonníka, v platnom a účinnom znení.

Ak niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok alebo niektoré ustanovenie v rámci ostatných ustanovení je alebo sa stane neúčinným, účinnosť všetkých ostatných ustanovení alebo dohôd tým nie je dotknutá.

 

B. INFORMÁCIE O OBJEDNÁVATEĽOVI

Tieto informácie nie sú zmluvnými podmienkami.

I. INFORMÁCIE O DODÁVATEĽOVI

Výrobky na internetovej adrese www.expresnatlaciaren.sk ponúka spoločnosť:

Ing. Pavol Tkáč – Expresná tlačiareň, Volgogradská 38, 080 01 Prešov, IČO 31281508, DIČ SK1020742503.

II. INFORMÁCIE O VAŠICH ÚDAJOCH

Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo – ďalej len „údaje“), ktoré ste nám poskytli na účely objednania tovaru, budú použité výlučne na plnenie a realizáciu zmluvy. Údaje sa spracúvajú automatizovane.

III. JAZYK ZMLUVY

Jazyk zmluvy je slovenský jazyk.

IV. POPIS A CENY VÝROBKOV

Ceny sú vždy uvedené individuálne pre vybraný výrobok. Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, ceny zahŕňajú balné, prepravné a zákonnú daň z pridanej hodnoty.

V. UZAVRETIE ZMLUVY

V menu „Definícia tlačeného výrobku“ môžete vytvoriť vlastný výrobok. Potom prejdite cez príkazy „Pridať do košíka“ a „Kúpiť teraz“ do procesu objednávania. Kliknutím na príkaz „Potvrdzujem moju objednávku“ záväzne objednávate tovar. Potvrdenie objednávky dostanete ihneď po jej odoslaní. V okamihu, keď vám ako objednávateľovi príde e-mailom potvrdenie objednávky na základe vašej objednávky zaslanej spoločnosti Expresná tlačiareň, dochádza k uzatvoreniu právne záväznej kúpnej zmluvy.

VI. PLATBA, PLNENIE, DODANIE

Podrobnosti týkajúce sa platieb, dodania a plnení si môžete sami určiť výberom spôsobu úhrady. Dodacie lehoty uvedené v našej ponuke a potvrdení sú v súlade s dôkladným plánovaním.

VII. INFORMÁCIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Expresná tlačiareň upravuje polygrafické výrobky výhradne podľa špecifikácie objednávateľa, je právo spotrebiteľa na zrušenie zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku vylúčené.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A PLATNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Podrobnosti týkajúce sa záruky a zodpovednosti za chyby sú uvedené v bode VIII. Záruka a zodpovednosť za chyby v našich Obchodných podmienkach. Na dodaný tovar alebo služby neposkytujeme žiadne záruky nad rámec ustanovení o zárukách uvedených v zákone.

Tlačiť