Ochrana údajov

Snažíme sa chrániť vaše súkromie, aby bol nákup u nás nielen pohodlný a výhodný, ale aj bezpečný. V tejto sekcii nájdete všetky potrebné informácie ohľadom ochrany súkromia, spracovania dát, používania dát. Tento dokument obsahuje aj informácie o vašich právach a možnostiach, ktoré v súvislosti so spracovávaním údajov máte.

Základné informácie o nás:

Prevádzkovateľom www.expresnatlaciaren.sk je:

Ing. Pavol Tkáč

Volgogradská 38, 080 01 Prešov

IČO: 31281508

IČ DPH: SK1020742503

Aké údaje získavame:

Údaje potrebné na vybavenie objednávky, bez ktorých by nebolo možné vám objednávku vyhotoviť a dodať, ako napríklad meno, priezvisko, názov firmy, IČO, email, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Pokiaľ vykonávate platbu elektronickou formou bankovníctva, všetky vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú platby zadávate priamo banke. Platba sa vykonáva po presmerovaní na stránky banky. Banka nám poskytne informáciu o úspešnej či neúspešnej platbe. Banka nám nikdy neposkytuje údaje, ako zostatok na účte, prihlasovacie údaje, číslo karty a pod. Nemusíte mať preto obavu platiť elektronickou formou bankovníctva.

Prvým nákupom, registráciou alebo kontaktovaním nás získavate automaticky registráciu (zákaznícke konto). Máte tak prístup ku kontu, v ktorom prehľadne nájdete faktúry, prehľad objednávok, dizajny návrhov, ktoré ste si u nás vytvorili. Zákaznícke konto obsahuje aj vaše osobné údaje, ktoré ste pri nákupe/kontakte vyplnili a môžete kedykoľvek zmeniť.

Pri využívaní našich služieb získavame údaje o tom, ako ich využívate. Napríklad recenzie, ktoré nám zašlete a správy, ktoré nám pomocou formulára odošlete. Taktiež získavame údaje o tom, z akého zariadenia ste nás navštívili (mobil, tablet, desktop), aby sme vedeli naše stránky optimalizovať pre vaše zariadenie a mohli ste tak našu stránku navštevovať bez prípadných chýb, či vysokej náročnosti na prenesené dáta.

Využitie údajov:

Pomocou údajov, ktoré získavame vám vieme dodať tovar, vyhotoviť tovar, viesť účtovníctvo, zaslať faktúru. Všetko v súlade s obchodnými podmienkami.

Údaje ďalej využívame na vytvorenie zákazníckeho konta, aby ste mali kedykoľvek k dispozícii prehľad objednávok a faktúr.

Kontaktné údaje využívame na oznámenie stavu objednávky, doručenie objednávky a reklamačný proces.

Získané údaje využívame aj na zlepšovanie našich služieb a marketingové činnosti. Napríklad údaje o histórii nákupov nám pomáhajú ukazovať vám odporúčané produkty a poskytovať relevantné zľavy.

Bezpečnosť a ochrana:

Údaje používame na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, ako reakciu na nároky štátnych a iných orgánov, ktoré kontrolujú našu činnosť a na vymáhanie nárokov, ktoré nám vznikli.

Cookies a Facebook pixel:

Cookies sú malé úlomky údajov, ktoré slúžia predovšetkým pre uľahčenie práce s internetovými stránkami užívateľom. Cookies vám umožňuje zapamätať si vaše prihlasovacie údaje a iné úkony, ktoré uľahčujú nákup a prezeranie internetových stránok. Taktiež sa pomocou cookies snažíme pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke a ako by sme ju mohli zlepšiť. Cookies slúži aj ako nástroj, ktorý zaznamenáva počet návštev na stránke a podstránkach.

Cookies slúžia aj na ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do vášho konta, zabezpečujú fungovanie nákupného košíka a iné.

Cookies údaje naši dodávatelia analytických systémov anonymizujú. Patrí sem napríklad Google Analytics, ktorý ukazuje návštevnosť stránok.

Podobne ako cookies funguje aj Facebook pixel, je to to nástroj ktorý zbiera úlomky údajov o správaní používatelov na webovej stránke. Tento nástroj používame na zlepšovanie našich služieb a na zlepšovanie relevancie reklamy. Snažíme sa ponúknuť vám tak dobré služby a reklamu ktorá je pre vás zaujímavá.

Možnosti ochrany údajov cookies:

Nastavenie internetového prehliadača – väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým cookies potvrdzujete a akceptujete, Prehliadač však viete nastaviť tak, aby cookies našej stránke nedovolil používať (ukladať ich a načítavať ich).

Právna terminológia:

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás informujeme o právnych základoch.

Vzniká objednaním tovaru, prejavením záujmu telefonicky, emailom, online, osobne, či formou listovej správy.

Súhlas nám udeľujete na základe jeho dobrovoľného prijatia, bez akéhokoľvek nátlaku. Napríklad súhlas s obchodnými podmienkami.

Musíme uchovávať údaje o objednávke kvôli štátnym a iným orgánom, kvôli kontrole či sporom. Ďalej kvôli účtovníctvu, ktorého vedenie je zákonom predpísané.

Máme záujem zlepšovať naše služby k zvýšeniu vašej spokojnosti. Na tieto účely používame personalizáciu, marketingové činnosti a ochranu dát. Vždy zvažujeme či tieto údaje sú nevyhnutné, a iba v takom prípade ich spracovávame.

Sprístupňovanie údajov tretím stranám:

Údaje sprístupňujeme tretím stranám iba ak to od nás vyžadujú a majú na to dostačené odôvodnenie, nenarušíme tak neprimerane vaše súkromie a neporušíme tak legislatívu.

Tretie strany, ktoré môžu vyžadovať niektoré údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na činnosť.

Pre potreby dopravy a doručenie tovaru:

- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S;

- GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro., Vložka č.9084/S;

- Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B.

- DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., Letisko M. R. Štefánika 820 01 Bratislava, IČO 31342876, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.4400/B

Z právnych dôvodov údaje sprístupňujeme aj iným osobám, ak tak musíme z vyplývajúcich právnych predpisov, z požiadaviek štátnych orgánov, iných orgánov, na uplatnenie našich nárokov alebo obhajobu v konaniach, ktoré si uplatňujú voči nám. Napríklad súd, kontrolné štátne orgány, audítori, účtovníci.

Vaše údaje neprenášame do krajín mimo EÚ, naši partneri však takéto prenosy môžu uskutočňovať.

 

Chránime vaše údaje:

Je v našom najlepšom záujme, aby vaše dáta boli chránené. V súlade s požiadavkami legislatívy vykonávame všetky potrebné kroky, aby vaše údaje boli bezpečne uložené a chránené proti zneužitiu

Doba uchovania dát:

Dáta budú uložené na dobu nevyhnutnú pre činnosti uľahčujúce zákazníkovi objednávkový proces a po dobu nevyhnutnú na marketingové účely a pre účely vyplývajúce z právnych dôvodov. Na vašu žiadosť môžu byť údaje odstránené alebo upravené mimo údajov, ktoré musíme uchovávať kvôli splneniu zákonom daných povinností.

Vaše práva:

Z dôvodu spracovania osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. Ak si uplatníte niektoré z nižšie uvedených práv, budeme vás informovať do 30 dní o vybavení. V prípade odôvodnených prípadov, môže byť žiadosť vybavená v lehote prekračujúcej 30 dní. O takejto situácii vás ale budeme informovať.

Uplatniť vaše práva môžete na emailovej adrese: info@exprestlac.sk

Právo na prístup k údajom

Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sa vaše osobné údaje u nás spracúvajú, máte právo požiadať o informáciu, aké údaje o vás spracúvame, dôvod, na aký ich spracúvame, komu sme ich poskytli, či sme ich poskytli do krajiny mimo EÚ a informáciu, dokedy budeme vaše údaje uchovávať.

Právo na opravu údajov

Pokiaľ máte informáciu alebo sa domnievate, že máme o vás nesprávne údaje, máte právo o ich opravu. Takúto opravu môžete vykonať prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ktorý vám bol vytvorený pri prvej objednávke.

Právo na vymazanie / zabudnutie

Máte právo na vymazanie údajov, ktoré o vás spracovávame, pokiaľ dané údaje nepatria do výnimiek, ktoré stanovuje zákon. Napríklad údaje potrebné na vedenie účtovníctva, ktoré je zákonom predpísané a sú splnené podmienky uvedené tu:

Zverejnené osobné údaje – v prípade, že boli u nás zverejnené vaše osobné údaje a vy požiadate o vymazanie osobných údajov, vymažeme aj takéto údaje. Našich partnerov, ktorí boli príjemcami vašich údajov požiadame o ich vymazanie z databáz. Príjemcovia vašich dát ich majú vymazať, ak to bude technicky možné s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Pokiaľ si u nás zrušíte vaše užívateľské konto, vymažeme vaše údaje v prípade, ak je to možné, pokiaľ nie sú údaje potrebné na dodržanie legislatívy, napríklad z dôvodu vedenia účtovníctva alebo sa nevyskytnú iné dôvody na ich uchovanie, ktoré nám vymazanie znemožnia.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov na dobu dočasnú pokiaľ sa vyskytnú nasledujúce prípady:

Právo na prenesenie údajov k inej strane

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame na základe súhlasu a (alebo) na základe zmluvy a spracovávame ich automatizovane. Údaje vám musíme poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje máte možnosť preniesť aj k inej strane. V prípade, ak je to možné po technickej stránke, na vašu žiadosť prenesieme údaje priamo k prevádzkovateľovi, ktorého si sami zvolíte.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo namietať z dôvodov vašej konkrétnej situácie na spracovanie osobných údajov, na základe nášho oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme.

Podávanie sťažností

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s legislatívou, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tlačiť